Közérdekű adatok

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

(címsorra kattintva érhető el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2023.01.16. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Kommunikációs és PR Főosztály
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységes feladatai 2023.01.20. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Jogi Igazgatóság
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége, telefonszáma, elektronikus levélcíme 2024.06.05. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Humánerőforrás-irányítási Igazgatóság
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 2022.12.07. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság, Kommunikációs és PR Főosztály

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

2024.06.21.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi Igazgatóság
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 2024.07.08. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 2024.04.23. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 2021.03.24. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Kommunikációs és PR Főosztály 
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 2022.05.31. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi Igazgatóság

 

Közérdekű adatok 2020. december 31-ig 

Tovább >>

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

(címsorra kattintva érhető el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege, alapító okirata

 

2024.02.21.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi Igazgatóság
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 2024.02.08. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Jogi Igazgatóság
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 2021.03.17. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 2021.09.30. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Költségvetési Igazgatóság
Alapellátásfejlesztési Igazgatóság
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 2021.09.09. A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Adatvédelmi tisztviselő
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 2022.01.24. Negyedévente  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság 
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 2023.09.01. Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban tartásával
Kommunikációs és PR Főosztály  (sajtóközlemények vonatkozásában)
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 2023.08.04. Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Humánerőforrás-irányítási és
Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 2021.09.30. A vizsgálatról szóló jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Belső Ellenőrzési Főosztály
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve 2024.01.25. Negyedévente Az előző állapot törlendő Adatvédelmi tisztviselő
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi Igazgatóság
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2024.05.06. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Adatvédelmi tisztviselő
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi Igazgatóság
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi Igazgatóság
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Jogi Igazgatóság
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  

 

Közérdekű adatok, 2020. december 31-ig 

Tovább >>

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

(címsorra kattintva érhető el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 2023.09.18. A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig Költségvetési Igazgatóság
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2024.05.28.  Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Humánerőforrás-irányítási Igazgatóság 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

2022.12.21.

Kéthavonta A közzétételt követő 10 évig Költségvetési Igazgatóság
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2023.02.23. Kéthavonta A közzétételt követő 10 évig
Jogi Igazgatóság
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat  Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

2022.12.21.

 Kéthavonta A közzétételt követő 10 évig Költségvetési Igazgatóság
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 2024.02.01.  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
Pályázati és Projektkoordinációs Igazgatóság
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2024.01.29.  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával Beszerzési és Készletgazdálkodási Igazgatóság

 

Közérdekű adatok 2020. december 31-ig 

Tovább >>

 

IV. Általános információk

  Adat
(címsorra kattintva érhető el)
Frissítés
1. Integritás A változásokat követően 
2. Adatkezelési tájékoztató - szerződéses adatkezelések
Adatkezelési tájékoztató - panaszok és közérdekű bejelentések
Adatkezelési tájékoztató - közérdekű adatigénylések
A változásokat követően 
3. Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok A változásokat követően 
4. Pályázatok, álláshirdetések A változásokat követően 
5.  Hazatérünk A változásokat követően 
6. Elektronikus aláírás és bélyegzőhasználat szabályzat A változásokat követően 
7. Másolatkészítési szabályzat A változásokat követően 
8. Nemi Egyenlőségi Stratégia A változásokat követően 
9. Felnőttképzési panaszeljárás adatkezelési tájékoztató A változásokat követően 
10. Az egészségügyi intézmény használatba adása céljából létrejövő jövőbeli jogviszonyra vonatkozó ÁSZF és az ezekhez kapcsolódó Nyilatkozatok. A változásokat követően 
11. Az Észak-Pesti Centrum Kórház–Honvédkórház szolgáltatásait méltányossági alapon igénylőkkel kapcsolatos eljárási rend A változásokat követően 

 

Közérdekű adatok 2020. december 31-ig 

Tovább >>